_
Lee Shulman –były prezydent The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching oraz twórca pojęcia pedagogical content knowledge, pisząc o profesji nauczycielskiej zachęca do nadawania jej swego rodzaju akademickości to jest inspirowania nauczycieli, wychowawców czy w ogóle edukatorów do poddania się recenzjom rówieśników, publikowania oraz wymiany doświadczeń. Takie właśnie stanowisko inicjatorów tego Czasopisma czyli doktorantów oraz magistrantów Wydziału Studiów Edukacyjnych co do wydawania własnego Czasopisma środowiskowego – płaszczyzny, gdzie mogliby nauczyciele, praktycy, studenci publikować swoje myśli i zamyślenia pedagogiczne, zatytułowanego Socjalizacja-Edukacja-Transgraniczność.
Dlaczego taki właśnie tytuł? Skąd te trzy działy rozważań w naszym Czasopiśmie – a mianowicie: socjalizacja, edukacja i transgraniczność?
Oto szkoła i edukacja to nie samotna wyspa działania na rzecz młodszych pokoleń, ich odkrywania i poznawania a także wspólnego z nimi wyznaczania ścieżek życiowych oraz karier zawodowych w poznawanych przez te pokolenia środowiskach.

_
Interdyscyplinarne czasopismo naukowe Socjalizacja-Edukacja-Transgraniczność, stanowi odpowiedź na fenomen płynnej rzeczywistości „dokonującej się” we współczesnej przestrzeni pedagogicznej i społecznej. Procesy globalizacji oraz migracji, sprzyjają konfrontacji z problematyką wielokulturowości nierzadko wzmagającej konieczność balansowania na pograniczu odmiennych znaczeniowo światów. Przemiany cywilizacyjne wsparte konsumpcjonizmem, medializacją czy liberalizacją form życia prywatnego, prowadzą do przeobrażeń systemu aksjonormatywnego.
W rezultacie skłaniają do redefinicji znaczenia edukacji współczesnego człowieka. Specyfika zmian dokonujących się na poziomie mikrospołecznym, pozwala podjąć dyskurs nad kształtem socjalizacji (w tym socjalizacji rodzajowej). W szerszej perspektywie wskazuje na potrzebę uchwycenia dynamiki ewoluowania ról społecznych i zawodowych, które w coraz mniejszym stopniu uzależnione są od posiadanej płci, klasy czy rasy. Istotne jest w tym kontekście znaczenie edukacji, roli nauczycieli, jako pośredników w dialogu pomiędzy uczniem a rzeczywistością społeczną, polityczną i kulturową. Nie ulega wątpliwości, że socjalizacja i edukacja to wzajemnie przenikające się procesy, zachodzące w zglobalizowanej i transgranicznej rzeczywistości. Staje się to szczególnie czytelne na przykładzie współczesnej młodzieży. Zlokalizowana w epicentrum owych zmian, staje się zarówno ich odbiorcą, jak i twórcą.
Socjalizacja-Edukacja-Transgraniczność służyć ma swobodnej wymianie myśli nad kondycją współczesnego człowieka żyjącego w świecie nieustannej zmiany. Jest czasopismem stworzonym przez młodych naukowców otwartym na szerokie grono Autorów. Do publikacji artykułów i recenzji zapraszamy przedstawicieli różnorodnych paradygmatów i orientacji aksjologicznych.

 

W imieniu Rady Redakcyjnej
Aneta Judzińska

_

 

Redaktor naczelny - Stanisław Dylak
Zastępca redaktora naczelnego - Jonasz Pawlaczyk
Sekretarz redakcji - Aneta Judzińska
Członkowie - Bożena Kanclerz, Paulina Peret-Drążewska, Lucyna Myszka - Strychalska,  Aneta Judzińska, Jonasz Pawlaczyk, Jakub Piasecki

Artykuły prosimy nadsyłać drogą mailową na adres sekretarza
Anety Judzińskiej: atena.j@amu.edu.pl lub set@amu.edu.pl

 

Zapraszamy do publikowania: 

- artykułów naukowych;

- artykułów sprawozdawczych poświęconych (z)realizowanym projektom, które mogą przyjmować formę autorefleksji, komentarzy, relacji czy fotorelacji;

- inspiracji dotyczących metod dydaktycznych w pracy z dziećmi, młodzieżą czy studentami/studentkami 

 

 

 

 

 

 

Wskazówki edytorskie dla autorów tekstów (podkreślone punkty dotyczą głównie artykułów naukowych):

Artykuł musi być zaopatrzony w:

 • notatka o autorze (autorach), nie więcej niż 5 zdań.
 • tytuł w języku polskim i angielskim
 • abstrakt w języku polski i angielskim (krótki opis projektu/inicjatywy)
 • słowa kluczowe (min. 3, max. 5)
 • artykuł należy zapisać w formacie doc. docx, odt, txt, rtf.
 • czcionka Times New Roma, wielkość 12, interlinia 1,5 wiersza.
 • używamy jedynie przypisów dolnych
 • artykułu prosimy nie formatować, ulepszać wizualnie. Wszelkie pogrubienia, wyróżniki, miejsca, gdzie mają być grafiki, tabele zaznaczamy wpisując w nawiasie np. numer grafiki plus opis.
 • wszelkie tabele, zdjęcia, ilustracje muszą być dołączone osobno [(wielkość preferowana 300 dpi) niższe wartości mogą spowodować, iż grafika będzie nieczytelna]
 • na końcu obowiązkowy wykaz źródeł wykorzystanych w artykule
 • plik zawierający artykuł powinien mieć nazwę składająca się z [Nazwisko Imię] [Tytuł artykułu po polsku] nie używamy polskich znaków!

 

Wydział Studiów Edukacyjnych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zakład Pedeutologii
z dopiskiem
Socjalizacja - Edukacja - Transgraniczność
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
tel. 61 829 27 00
set@amu.edu.pl

 

Redaktor naczelny: Stanisław Dylak
stanislaw.dylak@amu.edu.pl
Sekretarz: Aneta Judzińska
atena.j@amu.edu.pl

 

Wydawca
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
61-712 POZNAŃ UL. H. WIENIAWSKIEGO 1
ISSN 2719-9886

DOKUMENTY DO POBRANIA

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - LINK.